ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf oktober 2020.

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toegang tot de dienst

 1. Member krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registeren op de manier zoals omschreven is op het Platform. Member heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
 2. Member staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. Member verklaart tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Member die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registreren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijke vertegenwoordigers van Member.

Artikel 3 – Membership

 1. De Dienst bestaat er uit dat Member toegang krijgt tot het Platform, waarop Member trainingen kan volgens middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Patroontekenen Online aan Member een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief het Platform en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van Member komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van het Platform en de communicatie met andere Members via de Dienst niet:
  • op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Patroontekenen Online;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijk gemaakte Content, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  • een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Patroontekenen Online hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  • in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy van Patroontekenen Online, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • inbreuk maken op de rechten van Patroontekenen Online en/of derden, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • op enigerlei andere wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  • de belangen en goede naam van Patroontekenen Online kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Patroontekenen Online levert de dienst op basis van een inspanningsverplichting. Patroontekenen Online geeft geen garantie dat het Platform en de Dienst ten alle tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Patroontekenen Online is tegenover Member op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of het (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. Member is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder Internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Patroontekenen Online is te alle tijden gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Member, de Dienst, het Platform en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Patroontekenen Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van het Platform en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst is Member een periodieke vergoeding verschuldigd op basis van de door Patroontekenen Online vastgestelde tarieven. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Bij periodieke betalingen geldt dat Patroontekenen Online gerechtigd is om op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven kan aanpassen. Indien Member niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan Member het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op het Platform. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en /of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien na het verstrijken van de termijn door Patroontekenen Online nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Member direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Member over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien Member na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Patroontekenen Online de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Patroontekenen Online gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten koste van Member. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien Member een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 5. In geval van verzuim is Patroontekenen Online gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Patroontekenen Online, haar personeel en/of voor Patroontekenen Online werkzame personen zullen de door Member versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. Member geeft Patroontekenen Online volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account en het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Patroontekenen Online en/of haar licentiegevers. Niets in de Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan Member of derden.
 2. Voor zover niet expliciet is toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag Member niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patroontekenen Online:
  • (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content op elke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  • substantiele delen van het Platform en/of de Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet substantiele delen van het Platform en/of de Content opvragen of hergebruiken zoal bedoeld in de Databankenwet;
  • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  • domeinnamen, merken of Google Adwords te registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overigen eigenschappen zoals Member deze aantreft op het moment van gebruik. Patroontekenen Online geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en Dienst, tenzij anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden. Patroontekenen Online is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat Patroontekenen Online voor schade aansprakelijk is jegens Member, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
  • Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
  • De door Member in het lopende jaar aan Patroontekenen Online betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Online Academy is voortgevloeid.
 2. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld in het hoogste leidinggevende personeel van Patroontekenen Online geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
 3. De aansprakelijkheid van Patroontekenen Online strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Patroontekenen Online verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Patroontekenen Online of die door Patroontekenen Online zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Member kan Overeenkomst direct online via het Platform opzeggen. Bij opzegging door Member is Member een vergoeding tot en met de lopende contractperiode (maand of jaar) verschuldigd.
 2. Member heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht om Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, met gebruikmaking van aan Member ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.
 3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op het Platform. Verwijdering van het Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 4. Patroontekenen Online is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Patroontekenen Online is Member maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Patroontekenen Online ten dienste staan, is Patroontekenen Online te alle tijde, zonder opgave van redeneren zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  • Member op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  • Patroontekenen Online van mening is dat de handelingen van Member schade aan Patroontekenen Online of derden kunnen toebrengen;
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor Member per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Patroontekenen Online verwijdert bij opzegging het Account. Patroontekenen Online is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan Member te verstrekken.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Patroontekenen Online en Member worden bij uitsluiting beslecht door binnen het arrondisement van Eindoven, Nederland,de bevoegde rechter.